تبریک اینستاگرامی بازغی به سام درخشانی و همسرش

پژمان بازغی و سام درخشانی
پژمان بازغی نوشته: «سام و عسل عزیزم، خوشحالم که شاهد بهترین لحظه زندگیتون بودم. به پای هم پیر بشین.»