یکی از مشکلات اصلی سازمان صداوسیما، ساختار اداری آن بود که با ماهیت رسانه‌ای آن همخوانی نداشت.

اولین گفتگوی سرافراز پس از استعفا از ریاست؛

رئیس سابق صداوسیما درباره عملکرد ۱۸ ماهه خود در این سازمان توضیحاتی را ارائه کرد: