رضا عطاران، فریده فرامرزی.

رضا عطاران و فریده فرامرزی/عکس
رضا عطاران، فریده فرامرزی.