عکسی از گریم متفاوت امیرحسین رستمی در سکانسی از فیلم سریال شهرزاد.

عکسی از گریم متفاوت امیرحسین رستمی در سکانسی از فیلم سریال شهرزاد.
عکس: چهره متفاوت امیرحسین رستمی