کوروش تهامی و همسرش در پانزدهمین جشن حافظ.

کوروش تهامی و همسرش در پانزدهمین جشن حافظ
کوروش تهامی