ملیکا شریفی نیا با انتشار این عکس نوشته: گاهی باید درنگ کرد و افسار افکار را کشید.

ملیکا شریفی نیا
ملیکا شریفی نیا با انتشار این عکس نوشته: گاهی باید درنگ کرد و افسار افکار را کشید.