یک لحظه فوق العاده در جشن حافظ.

یک لحظه فوق العاده در جشن حافظ - امیر جعفرى و همسرش ریما رامین فر ، پس از اعلام نام ریما رامین فر به عنوان بهترین بازیگر کمدى زن عکس از : سهیل صحرا نورد
امیر جعفری و ریما رامین فر