سلفی بازیگر زن با محمود دولت آبادی.

خاطره حاتمی و محمود دولت آبادی
سلفی خاطره حاتمی با محمود دولت آبادی