همه آنها با حمایت سیاسی آمدند.

مجتبی محرمی در پست جدید خود نوشت :
l[jfd lpvl