پرستو صالحی با انتشار این عکس نوشته: اینم بساط من در ماه رمضون، سجاده و مفاتیح.

پرستو صالحی با انتشار این عکس نوشته: اینم بساط من در ماه رمضون، سجاده و مفاتیح و ... حال خوبی دارم سحرها و افطارها ... خدایا صلح و دوستی را در جهان حکمفرما کن الهی آمین و التماس دعا. لا اله الا الله.

جا نماز پرستو صالحی