مهناز افشار در مراسم مرحوم کیارستمی در موزه سینما

مهناز افشار در مراسم مرحوم کیارستمی در موزه سینما