فرزاد فرزین با انتشار این عکس نوشته: وقتی که از همه چیز دلت گرفته فقط با خدا حرف بزن. من که نتیجه گرفتم تضمینیه.

فرزاد فرزین زیر دکل فشار قوی!/عکس
فرزاد فرزین با انتشار این عکس نوشته: وقتی که از همه چیز دلت گرفته فقط با خدا حرف بزن. من که نتیجه گرفتم تضمینیه.