عکسی که ویشکا آسایش در اتاق گریم از خود منتشر کرد.

ویشکا آسایش در اتاق گریم
در اتاق گریم
در اتاق گریم