رضاکیانیان درصفحه اینستاگرامش به نوشته های انگلیسی در یک فروشگاه ایرانی اعتراض کرد.

رضا کیانیان