عکس جالبی که خاطره حاتمی از رفاقت منتشر کرد.

خاطره حاتمی با انتشار این عکس نوشته: باب اسفنجى: اگه من برم تو چى کار میکنى ؟؟!! پاتریک :صبر میکنم تا برگردى... عاشقتم پاتریک با اون صدات.
باب اسفنجی و پاتریک