تصویری از مجید قناد در کنار مادرش.

تصویری از مجید قناد در کنار مادرش