شعبون بی مخ و رفقا در روز کودتای ۲۸ مرداد جلوی منزل دکتر مصدق.

شعبون بی مخ و رفقا در روز کودتای ۲۸ مرداد جلوی منزل دکتر مصدق.
عکس: شعبون بی مخ و رفقا جلوی منزل دکتر مصدق