اکران فیلم ذوب شدن پادشاه از عید فطر در سینماهاى گروه هنر و تجربه.

شهرزاد کمال زاده با انتشار این عکس نوشته: اکران فیلم ذوب شدن پادشاه از عید فطر در سینماهاى گروه هنر و تجربه.
شهرزاد کمال زاده در ذوب شدن پادشاه