فردا در دادگاه مطبوعات به اتهامات روزنامه ورزشی «گل»، روزنامه «شرق» و ماهنامه «بیست ساله ها» رسیدگی می شود.

فردا روزنامه های «گل»، «شرق» و ماهنامه «بیست ساله ها» روی میز قاضی شقاقی

فردا در دادگاه مطبوعات به اتهامات روزنامه ورزشی «گل»، روزنامه «شرق» و ماهنامه «بیست ساله ها» رسیدگی می شود.

علی اکبر کسائیان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگاران؛ با بیان اینکه فردا دادگاه مطبوعات برگزار می شود؛ اظهار داشت: فردا (یکشنبه) دادگاه رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی روزنامه ورزشی «گل»، روزنامه «شرق» و ماهنامه «بیست ساله ها» رسیدگی می شود.
وی افزود: دادگاه مطبوعات فردا در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار می شود.