عکسی کمتر دیده شده از استاد شجریان در عروسی شان در روزهای جوانی.

استاد شجریان، استاد آواز ایران در روز عروسی شان در سال های جوانی.
شجریان