عکسی قدیمی از سید حسن خمینی در بیمارستان که به تازگی منتشر شد.

سید حسن خمینی
سید حسن خمینی
زهرا اشراقی نوه امام و همسر محمد رضا خاتمی با انتشار این عکس نوشت : حسن اقای خمینى و فاطى خانم طباطبایی . ..علت بسترى شدن را واقعا نمیدونم