​سلفى پرستو صالحی به همراه خانواده، در شب تولد ٣٩سالگى اش

​سلفى پرستو صالحی به همراه خانواده، در شب تولد ٣٩سالگى اش
پرستو صالحی