زائران اربعین حسینی در موکب امام رضا(ع) در حال استراحت هستند.

 استراحت زائران اربعین در موکب امام رضا(ع)
 استراحت زائران اربعین در موکب امام رضا(ع)