حمید گودرزی عکس زیر را در صفحه اجتماعی اش منتشر کرد.

حمید گودرزی عکس زیر را در صفحه اجتماعی اش منتشر کرد.
 آقای بازیگر پای دیگ نذری