حمید گودرزی به مناسبت تولدش عکس دست جمعی با دوستانش منتشر کرد.

حمید گودرزی به مناسبت تولدش عکس دست جمعی با دوستانش منتشر کرد.
حمید گودرزی