(دکتر متصدی، معاون محیط زیست) میهمان برنامه ی من هم بودند و میخواستم خودم را بزنم به دیوار با این توجیهات.

مژده لواسانی، مجری رادیو و تلویزیون در کامنتی درباره معاون سازمان محیط زیست نوشته است:

(دکتر متصدی، معاون محیط زیست) میهمان برنامه ی من هم بودند و میخواستم خودم را بزنم به دیوار با این توجیهات.