حمید گودرزی با انتشاراین عکس نوشت: پیکسل با نرگس محمدی عزیز

حمید گودرزی و نرگس محمدی در یک قاب