محمدرضا شریفی نیا در حاشیه افتتاحیه فیلم سلام بمبئی
 متفاوت محمدرضا شریفی نیا در اکران خصوصی فیلم سلام بمبئی