بهاره رهنما در جشن امضای کتابش.

بهاره رهنما
بهاره رهنما
بهاره رهنما در نشر ثالث برای جشن امضای کتاب زن باران