احمد مهرانفر هنرپیشه ای که این روزها با سریال پایتخت توجه بسیاری را بخود جلب کرده است.

احمد مهرانفر هنرپیشه ای که این روزها با سریال پایتخت توجه بسیاری را بخود جلب کرده است

احمد مهرانفر هنرپیشه ای که این روزها با سریال پایتخت توجه بسیاری را بخود جلب کرده است در اقدامی جالب یک پیام جدی فرهنگی و مهم را به همه داشته که جادارد توجه زیادی به آن شود. وی خبرداده که روز چهارشنبه حین کار در سریال پایتخت به همراه دوست جوانش اینهمه زباله رو تو ١٠ دقیقه تو یه محوطه ١٠٠ متری ،اطراف جاده جنگلی شمال کشور که زیبا ترین منطقه کشور است جمع کرده است. وی این سوال را مطرح کرده که" چرا ؟!؟! واقعاًچرا؟!؟!خدایا؛یعنی می شه یه روزی برسه که همه ما به اون سطح فرهنگ و شعور و آگاهی برسیم که به طبیعت احترام بگذاریم و اینهمه آشغال تو طبیعت نریزیم؟!؟! از اون مهمتر یعنی می شه یه روزی برسه که همه ما به اون سطح فرهنگ و شعور وآگاهی برسیم که اینهمه زباله تولید نکنیم؟ شمارو به جان هر کی که دوست داریداینقدر زباله تو طبیعت نریزید." به امید آن روز.