با حضور تیم ملی والیبال روسیه در کشورمان سعید معروف، الکسی اسپریدونوف را به تهران گردی دعوت کرد.

با حضور تیم ملی والیبال روسیه در کشورمان سعید معروف، الکسی اسپریدونوف که دوست و هم تیمی او در زنیت کازان محسوب می شود را به تهران گردی دعوت کرد.