اوراق هویتی یک خواننده لس آنجلسی بعد از انقلاب.

ورقه هویتی ابراهیم حامدی(ابی) از خوانندگان لس آنجلسی بعد از انقلاب در مراجعه به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران