عکس و متن زیبایی که صابر ابر منتشر کرد.

صابر ابر نوشته: مدام هوای تو را می کنم و با آن زنده ام، نفسی که با یادت نگهم داشته! هر روز و هر ساعت.