عکسی که محمدعلی ابطحی در مسجد کوفه از خود منتشر کرد.

محمدعلی ابطحی
محمدعلی ابطحی
محمدعلی ابطحی با انتشار این عکس نوشته: شب شهادت امیرالمومنان و شب قدر است. اینجا هم مسجد کوفه و شهر شهادتگاه علی که ماهها پیش عکس گرفتم. از همه التماس دعا. با العفو هامان لبخند خدا را می توان دید.