عکسی که در مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گرفته شده است.

این عکسی است که در مراسم سوگواری حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گرفته شده است.
رهبری