عکس بدون شرح و عجیب و غریب از یکتا ناصر با شعری از فروغ فرخزاد.

عکس بدون شرح و عجیب و غریب از یکتا ناصر با شعری از فروغ فرخزاد. البته یکتا جان شعر را تحریف و بخشی از آن را به سلیقه حذف کرده اند.
عکس عجیب و غریب «یکتا ناصر»

"تمام روز در آینه گریه می کردم

بهار پنجره ام را

به وهم سبز درختان سپرده بود

تنم به پیله تنهاییم نمی گنجید

و بوی تاج کاغذیم

فضای آن قلمرو بی آفتاب را

آلوده کرده بود "

وهم سبز - فروغ فرخزاد