برگزاری مراسم شب قدر در بام تهران و مردمی که به سبک و سیاق خودشان خود را به خدا نزدیک کردند.

برگزاری مراسم شب قدر در بام تهران و مردمی که به سبک و سیاق خودشان خود را به خدا نزدیک کردند.

شب قدر در بام تهران

شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران شب قدر در بام تهران