سحر قریشی نوشته: به یاد دلنوازان. سحر سمانه حدیث. یه شام حاضرى بى زحمت. شبتون آروم.

سحر قریشی نوشته: به یاد دلنوازان. سحر سمانه حدیث. یه شام حاضرى بى زحمت. شبتون آروم.
سحر قریشی