بهنوش طباطبایى و همسرش مهدى پاکدل در مراسم ضیافت افطارى رییس جمهور با هنرمندان.

بهنوش طباطبایى و همسرش مهدى پاکدل در مراسم ضیافت افطارى رییس جمهور با هنرمندان
 بهنوش طباطبایى و همسرش مهدى پاکدل


 بهنوش طباطبایى و همسرش مهدى پاکدل