در پایان نمایش لیلا بلوکات با عوامل و میهمانان هنرمند ، شنبه بیست تیر ، پردیس سینمائی کوروش.

در پایان نمایش لیلا بلوکات (رام کردن مرد سرکش) با عوامل و میهمانان هنرمند ، شنبه بیست تیر ، پردیس سینمائی کوروش.
رام کردن مرد سرکش