نیکی کریمی این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده است.

نیکی کریمی
نیکی کریمی
نیکی کریمی این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده است.