بهاره رهنما در کنار شهرداد روحانی آهنگساز، ویولنیست، پیانیست، و رهبر ارکستر.

بهاره رهنما
بهاره رهنما
بهاره رهنما در کنار شهرداد روحانی آهنگساز، ویولنیست، پیانیست، و رهبر ارکستر