پست جدیدی که در اینستاگرام سیداحمد خمینی منتشر شد.

سید حسن خمینی
سید حسن خمینی
سید احمد خمینی با انتشار این عکس نوشت :

خوش به حال من و دریا و غروب و خورشید
و چه بى ذوق جهانى که مرا با تو ندید

پى نوشت : من و بابا ، ساحل دریاى خزر