کوروش جوان این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرده است.

کوروش جوان این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرده است.

ریما رامین فر و پسرش آیین جعفری