در ژاپن پل ایشیما اوهاشی وجود دارد که دو شهر ماتسوئو و ساکایی میناتو را از روی دریا به هم وصل می کند.

در ژاپن پل ایشیما اوهاشی وجود دارد که دو شهر ماتسوئو و ساکایی میناتو را از روی دریا به هم وصل می کند. این پل 1.7 کیلومتر طول دارد و از این رو سومین پل طولانی جهان به حساب می آید.
تصاویر/ شیب دارترین پل ماشین رو

تصاویر/ شیب دارترین پل ماشین رو


تصاویر/ شیب دارترین پل ماشین رو

تصاویر/ شیب دارترین پل ماشین رو