عکسی از سهراب سپهری که تا به حال ندیده اید.

سهراب سپهری در حال نقاشی کشیدن.

سهراب سپهری