جعفر پناهی در کنار خداداد و مسعود شجاعی.

جعفر پناهی
جعفر پناهی
جعفر پناهی در کنار مسعود شجاعى ، مهدى هاشمى نسب و خداداد عزیزى