فرهاد مجیدی بر سر مزار سردبیر فقید خبر ورزشی.

فرهاد و فرزاد مجیدی
فرهاد و فرزاد مجیدی
فرهاد و فرزاد مجیدی بر سر مزار ناصر احمدپور سردبیر فقید روزنامه خبر ورزشی