مهراوه شریفی نیابا انتشار عکس زیر نوشت: امروز، سریال کیمیا.

رضا کیانیان،مهراوه شریفی نیا و پوریا پورسرخ
مهراوه شریفی نیابا انتشار عکس زیر نوشت: امروز، سریال کیمیا.