داستان زندگی از زبان نسرین مقانلو.

نسرین مقانلو نوشت:

برخی از آدمها شما را ترک خواهند کرد،
اما آن پایان داستان شما نیست،
آن پایان نقش آنهادر داستان شماست
داستانی که فقط دو تصویر درزندگی دارد
آمدن و رفتن،سفیدویا سیاه،....یا بهتر است
بگوییم خاکستری،چرا که همیشه امید به
زندگی باقیست...تا زمانی که خواهی بود.

نسرین مقانلو